Bli volontär

För att bli volontär hos oss på Kvinnojouren Annfrid krävs inga förkunskaper. Alla nya volontärer får en gratis grundutbildning där du får kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, samtalsmetodik och rättsprocessen.

Som volontär i vår förening har du ett stort inflytande i ditt volontärskap och möjlighet att utforma och driva de frågor just du brinner för och tycker är givande. Kvinnojouren Annfrid har i dagsläget inget skyddat boende men bedriver en stödverksamhet för kvinnor som är, har varit eller riskerar att bli utsatt för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Exempel på vad du som volontär kan göra i vår verksamhet:

Stödgruppen för kvinnofridsärenden – Volontärer ringer upp kvinnor som har gjort en polisanmälan gällande olika kvinnofridsbrott och erbjuder dessa medmänskligt stöd via telefon. Volontärernas uppgift är att lyssna, ge stöd och hjälpa kvinnan att sätt ord på sina upplevelser och känslor.

Stödkvinna – Om det i en kontakt med en stödsökande kvinna framkommer att hon är i behov av socialt stöd, kan du som volontär stötta en kvinna genom att bli stödkvinna. Stödkvinnan och den stödsökande kvinnan träffas och gör aktiviteter tillsammans under en tidsbestämd period där fokus i kontakten ska var ett salutogent perspektiv.

Leda grupp – Om du vill stötta kvinnor i grupp så finns just nu en gemenskapsgrupp där kvinnor som varit våldsutsatta och deras barn träffas för att göra aktiviteter tillsammans. Gruppen träffas varannan vecka och fokus ligger på att ha roligt tillsammans och skapa gemenskap. Som volontär får du vara delaktig i planering och utförande av aktiviteter med gruppen.

Barnansvarig– Som barnansvarig på Kvinnojouren Annfrid kan du som volontär hitta på olika aktiviteter med barn som besöker jouren medan deras mammor går i stödgrupp. Stödgrupperna är en grupp för kvinnor som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att bearbeta det våld de blivit utsatta för tillsammans. Nästa stödgrupp startar hösten 2020.

Temagrupp – En undergrupp till stödgrupperna. I denna grupp kan du som volontär komma med idéer och förslag eller vara med och hålla något av eget intresse, kanske förbereda fika inför ett månadsmöte, hålla ett månadsmöte, något i utbildningssyfte om du besitter kunskap som du vill dela med dig av i jouren, antigen till volontärer eller till stödsökande kvinnor. I denna grupp kan du som volontär också driva ett eget projekt, så länge det överensstämmer med föreningens verksamhetsmål och värdegrund, med handledning av volontärsamordnaren.

Juristgrupp – Kvinnojouren Annfrid erbjuder gratis juridisk rådgivning till stödsökande kvinnor. Är du jurist och vill stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn kan du välja att ingå i denna grupp.

Grupp utåtriktade aktiviteter – I denna grupp kan du som volontär delta vid de årliga öronmärkta utåtriktade aktiviteterna med syfte att sprida information om Kvinnojouren Annfrids verksamhet till medborgarna, värva medlemmar samt volontärer. Du kan också skriva debattartiklar, väcka opinion via hemsidan eller sociala medier.

Vi har idag några volontärer i varje grupp och nya grupper kan utökas efter både stödsökandes behov och volontärers egna engagemang och intresse. Som volontär kan du vara engagerad i en eller flera grupper.

Var sjätte veckan är det volontärsmöte på Kvinnojouren Annfrid, vi inleder mötet med aktuellt läge på jouren och resterande tid därefter arbetar volontärer i sin arbetsgrupp/sitt projekt eller tillsammans med andra inför ett event. Fortlöpande utbildning och handledning ges i samband med volontärmötena.

Vi hoppas att du vill bli en del av oss så att vi tillsammans kan arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Intresseanmälan görs via mail!