Hedersrelaterat våld och förtyck

Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och är en form av mäns våld mot kvinnor.

Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad “oskuld” är centrala värden. Kollektivet består av familj, släkt och landsmän. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem.

Våldet ser olika ut i familjer som lever i en hederskontext. Men de normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer ska vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan anses lika skadliga för hedern.

Även om kvinnor och tjejer inte anses ha en egen heder är mammor ofta med och utövar kontrollen och förtrycket, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är.
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Även killar utsätts, till exempel då de tvingas utöva kontroll på familjemedlemmar eller blir gifta mot sin vilja. Homosexuella killar är särskilt utsatta. Oskuldskravet ställs framför allt på tjejer. Tjejer som bryter mot hedersnormerna skuldbeläggs och bestraffas. Den som utövar bestraffningen, våld och förtrycket uppmuntras eller tvingas till det av den närmaste omgivningen.

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandet, vilket gör att lhbtq-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

På regeringens hemsida presenteras följande siffror om ungdomar oro för att bli gifta mot sin vilja. Enligt en uppskattning upplever cirka 70 000 personer mellan 16 och 25 år att föräldrars uppfattningar sätter gränser för vem de kan gifta sig med. Uppskattningsvis 8 500 av dessa är oroliga över att inte själva kunna välja vem de ska gifta sig med.

Källa: unizon.se